Přeskočit menu

Obsah

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky užívání služby EasyTranslate24 na stránkách www.easytranslate24.cz mezi provozovatelem, kterým je Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, Hodonín, 69501, IČ: 29370582, DIČ: CZ29370582 (dále jen Provozovatel)

a

registrovaným uživatelem, kterým může po uhrazení platby za zvolenou licenci být jakákoliv fyzická a právnická osoba, mající trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR (dále jen Uživatel).

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele i Uživatele EasyTranslate24 při každé nové registraci a při každém přihlášení Uživatele k užívání této služby.
1.2 Uživatel svým každým přihlášením k službě EasyTranslate24 potvrzuje, že se předem seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek, s tímto zněním souhlasí a rozumí mu a že se jím bude bezvýhradně řídit.
1.3 Aktuální znění podmínek nabývá platnost okamžikem jejich zveřejnění na stránkách www.easytranslate24.cz
2. Práva a povinnosti Provozovatele
2.1 Provozovatel neodpovídá za pravdivost registračních údajů zadaných Uživatelem ani za škody tímto způsobené.
2.2 Provozovatel má právo zamezit nebo omezit používání služby tomu Uživateli, který bude používáním služby EasyTranslate24 porušovat platné právní předpisy, včetně porušování práv autorských a jiných práv vázaných na duševní vlastnictví jiného předmětu.
2.3 Provozovatel je vlastníkem služby EasyTranslate24.
2.4 EasyTranslate24 jsou autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel drží veškerá autorská a majetková práva vztahující se na EasyTranslate24.
2.5 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a jeho zákazníkem a nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu z takového vztahu vyplývající.
2.6 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušování autorských nebo jiných práv Uživatelem.
2.7 Provozovatel má právo provádět změny v nastavení služby EasyTranslate24 v takovém rozsahu, aby nebylo omezeno její plné používání a to i bez předchozího upozornění.
2.8 Provozovatel neručí za bezchybnou funkčnost EasyTranslate24, bezchybný provoz serveru a ani za škody tímto způsobené Uživateli nebo jeho zákazníkovi, včetně ztráty dat.
2.9 Provozovatel neodpovídá za škody, které Uživateli vzniknou nabouráním třetí osoby do jeho účtu.
2.10 Provozovatel má právo Obchodní podmínky vhodně aktualizovat a měnit a zajistit jejich dostupnost tak, aby se s nimi mohl každý Uživatel před novou registrací a před přihlášením k užívání seznámit.
2.11 V případě oznámení závady ze strany Uživatele dle bodu 3.12. má Provozovatel povinnost tuto závadu neprodleně odstranit a zajistit plynulý a plný provoz bez zbytečných odkladů.
3. Práva a povinnosti Uživatele
3.1 Uživatel se před registrací a před přihlášením k užívání EasyTranslate24 seznámil s platným zněním Obchodních podmínek, těmto podmínkám rozumí a bezvýhradně s nimi souhlasí. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká úhradou ceny za poskytované služby dle ceníku, který je nedílnou součástí registračního formuláře na stránkách www.easytranslate24.cz
3.2 Způsob užívání EasyTranslate24 nesmí být za strany Uživatele v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat etické a morální zákony v ČR zejména porušovat autorský zákon, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele.
3.3 Uživatel dává souhlas se zpracováním svých registračních/fakturačních údajů Provozovatelem.
3.4 Uživatel se zavazuje nepoužívat EasyTranslate24 k šíření rasové, národnostní, náboženské či jiné nesnášenlivosti ani toto neumožní žádné třetí osobě. Taktéž se zavazuje nepoužívat v rámci EasyTranslate24 vulgární, hanlivé a urážlivé slova a zavazuje se nepodávat žádné informace o třetích osobách.
3.5 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.
3.6 V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Uživatel oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.
3.7 Uživatel se zavazuje nepoužívat kterékoliv části EasyTranslate24 komerčně nebo způsobem, který může poškodit Provozovatele, ostatní uživatele nebo jejich zákazníky.
3.8 Uživatel se taktéž zavazuje nepoužívat takový software nebo postupy přístupu, které by vedly k narušení chodu nebo funkčnosti EasyTranslate24.
3.9 Uživatel nemá oprávnění získávat a používat přístupové údaje ostatních Uživatelů a taktéž nemá právo je postupovat třetím osobám. Za případné škody takto vzniklé nese plnou odpovědnost.
3.10 Uživatel má povinnost užívat EasyTranslate24 takovým způsobem a v takovém rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele.
3.11 Uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé jeho nepovoleným zásahem do služby EasyTranslate24.
3.12 V případě zjištění nefunkčnosti některé části služby EasyTranslate24 má Uživatel možnost toto oznámit prostřednictvím mailu podpora@easy24.cz s podrobným popisem umístění a projevu závady.
4. Platby
4.1 Uživatel si může vybrat druh licence dle vlastního uvážení.
4.2 Za registraci se nic neplatí, proces registrace je zdarma.
4.3 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Provozovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet.
4.4 Jakýkoli poplatek, související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Uživatele, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o bankovní poplatek za odchozí platbu nebo mezinárodní platbu.
4.5 Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný bankovní účet Provozovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech bankovních poplatků). V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Provozovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování služby EasyTranslate24, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.
4.6 Pokud Uživatel neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakované výzvy, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit službu EasyTranslate24 poskytovanou Uživateli a to i bez předchozího upozornění.
4.7 Po připsání platby Uživatele na účet Provozovatele uskutečněné na základě výzvy k platbě (zálohové faktury), vystaví Provozovatel na platbu řádný daňový doklad, který bude k dispozici v profilu Uživatele.
4.8 K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
4.9 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaná služba EasyTranslate24 zprovozněna až po uhrazení platby za tuto službu. Pokud platba za objednanou službu nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas dle bodu 4.5., bude celá objednaná služba stornována.
4.10 Provozovatel vrací do 30 (třiceti) dnů závazky ve výši snížené o bankovní poplatky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Uživatele, pokud částka k vrácení přesahuje 200,- (dvě stě) Kč. Částka nedosahující výše 200,- (dvě stě) Kč bude použita na pokrytí nákladů na administrativu spojenou s nesprávně provedenou platbou.
4.11 Uživatel souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Uživatele a/nebo jeho zpřístupnění v Uživatelově profilu, v elektronickém formátu (například .PDF). Dnem doručení je v takovém případě den umístění daňového dokladu v tomto Uživatelově profilu.
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s užitím služby EasyTranslate24 se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití EasyTranslate24 realizováno.
5.2 Vztah založený dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zaniká uplynutím času, na který byla služba Uživatelem Provozovateli zaplacena.
5.3 V případě, že změna v Obchodních podmínkách bude pro již zaregistrovaného Uživatele znamenat výrazné zhoršení podmínek užívání EasyTranslate24, má Uživatel právo a možnost odmítnout jakoukoliv takovou změnu v těchto Obchodních podmínkách, a to tím, že ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní od zveřejnění aktuálního znění pošle oznámení na mail info@easy24.cz zprávu, ve které uvede své kompletní fakturační údaje a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí Obchodních podmínek pro Uživatele“. Provozovatel vyřídí tuto žádost Uživatele tím, že do 30 (třiceti) dnů od obdržení ukončí závazný vztah dle těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě se Provozovatel zavazuje vrátit Uživateli poměrnou část jím zaplacené ceny služby za období do doby, kdy by tento vztah zanikl dle článku 5.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
5.4 Nebude-li se Uživatel řídit bodem číslo 5.3 při odmítnutí těchto podmínek, má se za to, že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí dle bodu 1.2.
5.5 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným právním řádem České republiky.
5.6 Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou řešeny věcně a místně příslušným soudem Provozovatele.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 15. 9. 2012

Kontakt

© Easy24

podpora@easy24.cz